ภาคี

สมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ

วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อ

1. เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในการดูแลฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพ
2. ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการดูแลฟื้นฟูสุขภาพและโรคอ้วน
3. ส่งเสริมแพทย์และบุคคลทั่วไปที่สนใจทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรคอ้วน
4. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสมาชิกแพทย์หรือสมาคมในสาขาเดียวกัน ทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม