ข่าวสมาคม

รพ.กรุงเทพ เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้แทนจาก EU.

รพ.กรุงเทพ เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้แทนจาก EU.

โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมกับศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ และแผนก Royal Life Anti-aging Center โดยพญ.สร้อยเพชร วีระไวทยะ ได้ต้อนรับ สวทช.และคณะดูงานตัวแทนกลุ่ม European cluster collaboration platform จากกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป มาดูงานทางด้าน medical tourism, tele medication และ Anti-aging and wellness mecidine เพื่อความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมความรู้และงานวิจัยทางด้านการแพทย์